1." />
Close

4.1. Het perspectief van een verruimde straatcode op een bevoorrechte wijze in acht nemen door rekening te houden met de 3 categorieën in het gebruik van de publieke ruimte: doorgang, verblijf, verbinding 1.

  • De plaatselijke behoeften, wensen en gebruiken bestuderen en ermee rekening houden: behoud van bestaande gebruiken/uitnodiging tot nieuwe gebruiken
  • Een keuze maken op het vlak van modale verdeling die, rekening houdend met de context, op een kwaliteitsvolle, verantwoorde en evenwichtige manier tegemoet komt aan de 3 toepassingen van de publieke ruimte: doorgang, verblijf en verbinding
  • De modale verdeling plannen in overeenstemming met de wegspecialisatie 2 en het wijkleven
  • Rekening houdend met de context, de woon- en ontmoetingszones plannen

Verbinding duidt hier op alle toepassingen en toe-eigeningsvormen van de publieke ruimte die linken creëren tussen deze ruimtes en de omliggende gebouwen en sites (terrassen, etalages, banken, bloemen, fietsenrek, …). Zie ook het begrip van de “Actieve voorgevel” bij Nicolas SOULIER, 2012, “Reconquérir les rues”, uitg. Ulmer.

De specialisatie van de wegen gehanteerd in deze Gids, steunt op de studie “Multimodale wegenspecialisatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, uitgevoerd door Timenco (Dirk Dufour, Marjolein de Jong) voor Leefmilieu Brussel in 2015-2016. Deze studie vormt een nieuwe reflectiebasis voor het verbeteren van de prestaties en complementariteit van de vervoerswijzen door ze zo goed mogelijk te integreren in de publieke ruimte. Ze bestaat uit een cartografie die de netten van de verschillende vervoerswijzen overkoepelt, waarbij elk net is onderverdeeld in drie niveaus. De principes van multimodale specialisatie van de wegen zijn opgenomen in het nieuwe GPDO-ontwerp en zullen worden overgenomen in het volgende gewestelijk mobiliteitsplan. Momenteel echter is alleen de weghiërarchie zoals gedefinieerd in het GBP, officieel en reglementair.
De specialisatie definieert enerzijds het verbindingsmogelijkheden van de weg in het netwerk, en anderzijds de inrichtingen en keuzes inzake modale spreiding van de stromen.

Toepassingen

© Marie-Françoise Plissart

Place Communale Molenbeek

  • Partager l’espace entre mobilité active et motorisée
  • Compenser les stationnements supprimés dans le garage Brunfaut sous-exploité
  • Créer des zones de rencontre sur la place
  • Mener une étude de faisabilité proposant des alternatives au stationnement sur la place

Meer weten

Bronnen

Normatief kader

Middelen

Meer weten