Close

Normatieve planning

Normatieve planningsdocumenten (plannen en reglementen) vertalen binnen een wettelijk kader de door de overheid aangenomen bestemmingen, regels en normen inzake constructie en inrichting. Ze hebben betrekking op het domein van stedenbouw en leefmilieu.

De voornaamste reglementaire documenten waarmee rekening moet worden gehouden binnen publieke ruimteprojecten, zijn:

-Op gewestelijk niveau:

  • Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO): Dit vormt de juridische basis voor de stedenbouw in Brussel.
  • Het GBP (Gewestelijk Bodembestemmingsplan): Dit is het planologische document waarin de bodembestemming wordt gedefinieerd. Alle bepalingen zijn bindend en verordenend.
  • De GSV (titel VI): Dit is de gewestelijke stedenbouwkundige verordening die van toepassing is in het hele Brusselse Gewest. Deze verordening wordt momenteel herzien. Ze bevat normen gericht op verbetering van het leefkader, de verblijfsfuncties en de verfraaiing van de stad.

-Op gemeentelijk niveau:

  • GemSV’s: De gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

Op lokaal niveau:

  • ZGemSV’s: De zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen
  • BBP’s: De bijzondere bodembestemmingsplannen

Bronnen

Middelen

Meer weten