Close

Maak hier het draaiboek van je project

Een publieke ruimteproject is kwalitatief als het rekening houdt met de 6 ambities die in deze Gids worden voorgesteld.

Deze checklist schuift de verschillende aandachtspunten die belangrijk zijn bij de uitwerking van uw project naar voren en helpt u zo een draaiboek voor uw project op te stellen. Het doel van dit draaiboek is een diagnose te stellen en te wijzen op elementen die zeker in uw project geïntegreerd moeten worden.

De resultaten van de checklist verwijzen vervolgens naar voorbeelden die aantonen op welke manier de aandachtpunten in de praktijk werden gebracht.

Gebruiksaanwijzing:

  • De checklist kan per ambitie apart opgesteld worden
  • Het is mogelijk om de checklist in verschillende stappen op te stellen en later verder te werken
  • Enkel een volledige analyse van de 6 ambities/stappen geeft een globale visie over de kwaliteit van uw project

Proces

Proces Controleer hier of de sleutelactoren van uw project geïdentificeerd werden

Controleer hier!

Economie

Economie Controleer hier of het budget van de werken overeenkomt met de vooropgestelde objectieven en ambities

Controleer hier!

Netwerk

Netwerk Controleer hier of uw project zich goed integreert in het groene en blauwe netwerk

Controleer hier!

Het delen

Het delen Controleer hier of de modale prioriteiten van uw project zich inschrijven in een totaalvisie

Controleer hier!

Ecosysteem

Ecosysteem Controleer hier of uw project rekening houdt met de levenscyclus van de materialen

Controleer hier!

Esthetiek

Esthetiek Controleer hier of uw project de stedelijke en patrimoniale elementen en gehelen valoriseert

Controleer hier!

Proces

1.1. Een transversaal en interdisciplinair bestuur uitvoeren; zorgen voor de kwaliteit van de dialoog gedurende het hele proces

De sleutelactoren van het project identificeren (beleidsmakers, beheerders, preventiediensten en diensten voor sociale cohesie, bewoners, gebruikers, ...)

De projectleiders aanduiden die instaan voor het leiden van het project tijdens het hele proces van ontwerp, inrichting en beheer van de publieke ruimte

1.2 De coproductie van de ruimte organiseren met de actoren die de veelheid van gebruik en hun tijdelijkheid vertegenwoordigen

Een methodologie voor de coproductie definiëren en valideren (informatieverstrekking, overleg, participatie, gezamenlijk ontwerp, …)

1.3 Een aanpak bepalen en de juiste middelen kiezen om doeltreffend projectmanagement te hanteren en een kwaliteitsvolle inrichting te verzekeren.

Een geschikte procedure kiezen

Een relevante perimeter(s) definiëren

Voorafgaand aan het project, de drijfveer voor het project en de hieraan verbonden uitdagingen formuleren

De richting van het project bepalen

Het beslissingsproces duidelijk definiëren

Een verantwoorde en redelijke planning opstellen

Een testfase voor de inrichting van de publieke ruimte organiseren

Het beheer van de publieke ruimte vanaf het begin van het ontwerp integreren

Een helder bestek en duidelijke plannen opstellen

In de verschillende fasen zorgen voor monitoring op het vlak van ontwerp, realisatie en beheer

De aandachtspunten van uw project

Toepassingen

Bekijk hier hoe de aandachtspunten werden toegepast in de pilootprojecten

Brouwerijstraat

Een uitwisselingsavond organiseren om de bewoners de gelegenheid te bieden hun mening over het project kenbaar te maken

Communiceren over de evolutie van het project via deur-aan-deurberichten en online-informatie

De aan het project verbonden uitdagingen en doelstellingen definiëren in concept- en synthesenota's

Dumonplein

Er wordt een duidelijke en ambitieuze visie op het project ontwikkeld, die men beleidsmatig trouw blijft tijdens het volledige proces

Een ruime projectperimeter wordt afgebakend

Verschillende scenario's worden onderzocht en geëvalueerd om een objectieve beoordeling en discussie mogelijk te maken.

De communicatie wordt in alle fasen van het proces verzekerd

Het projectbeheer voor het volledige plein wordt aan de gemeente gedelegeerd en de samenwerking met de gewestelijke partners wordt verzekerd

© Marie-Françoise Plissart

Gemeenteplein van Molenbeek

Het gemeentelijk en gewestelijk bestuur betrekken vanaf het begin van het project

Meerdere ontmoetingsmomenten organiseren tussen de architecten, de bouwheer en de gebruikers

Gebruik maken van het duurzaam wijkcontract om de ambities van het project goed te omschrijven

Een gemeenschap samenbrengen rond het project door een dialoog met de bewoners, de verenigingen en de besturen tot stand te brengen

De dynamiek voortzetten door een 'gezoneerde gemeentelijke stedenbouwkundige verordening' uit te werken

Gebruik maken van de voorafgaande studies uitgevoerd binnen een ruimere perimeter om een nieuw project op te starten

Henri Bergéstraat

Gebruikmaken van de vergaderingen van het wijkcomité als bevoorrechte participatiemomenten

Regelmatig communiceren via een wijkkrant

De volledige populatie bereiken

Kaderen in een wijkcontract en gebruikmaken van een volledig participatief proces (1.2), (1.3) Een permanentielokaal installeren in de wijk

Kardinaal Mercierplein

De onderzoeksperimeter verruimen om de parkeerplaatsen te verplaatsen

Informatie- en raadplegingsavonden organiseren

Alle gebruikers betrekken (kinderen, bewoners en handelaars)

Leopold III-laan

Een video met een dynamische simulatie van de inrichting en de werking ervan verschaft de bevolking een beter inzicht

De organisatie van de werken beperkt de impact op het verkeer

Photo situation en 2016 © suede 36

Marconipark

Integratie van participatie in de verschillende fasen van het project

Plaatselijke kunstenaars worden betrokken bij de inrichting

Het voor het park uitgevaardigde reglement wordt ook officieel gemaakt voor de andere parken in de gemeente

Moutstraat

De belangrijkste lokale actoren (scholen) betrekken bij het herdenken en het ontwerpen van de straat

Zowel de jongeren als de volwassenen bij het project betrekken

De dialoog voortzetten na de herinrichting

Orban kruising

Het budget bestemd voor participatie duidelijk definiëren

De lokale actoren, waaronder de scholen, betrekken

Werken met een multidisciplinair team

Het ontwerp testen via een mock-up

Park L28

Het project voorstellen aan de inwoners

Het project integreren in het masterplan Tour & Taxis en de visie van een groot regionaal park

Een groene long in meerdere fases creëren

Het project minutieus monitoren om de planning en het budget te respecteren

Rogierplein

Via een aanbesteding een multidisciplinair team aanstellen om een ambitieus project te realiseren

Bewoners, handelaars en voorbijgangers bij het project betrekken

De perimeter verruimen om het autoverkeer en de intermodale verbindingen te reorganiseren

Het ambitieuze concept behouden ondanks de moeilijkheden in de loop van het project

Sint-Remiplein

Open en systematische communicatie

Sociale begeleiding van het project

Organisatie vooraf, nog voor de herinrichting, van een participatie- en begeleidingsopdracht

Voortzetting van het veldwerk met de architecten

Opname van het project in een grootschalige stadsvernieuwingsdynamiek

Samenwerking op het terrein met socioculturele actoren, tijdens het proces en na de realisatie ervan

Vlakte van Bourdon

Gewestelijke actoren laten samenwerken met het oog op de integratie van het project op zowel lokaal vlak als op het vlak van de gewestelijke groene wandeling

Het GBP wordt als hefboom gebruikt om het project operationeel te maken

Verbeterpunt(en)

Voetgangersbrug over de Berenkuil

Organisatie van een wedstrijd met schets die de mogelijkheid biedt verder te gaan dan de oorspronkelijke projectopgave

Organisatie van werkgroepen met representatieve gebruikers

Vorstlaan

De dialoog behouden met alle betrokken partijen

De herinrichting van de boulevard combineren met die van de distributienetten

Kansen bieden om het project voort te zetten

In fases werken maakt het mogelijk om goede praktijken te herhalen en kan de herhaling van dezelfde fouten vermeden worden

Zennepark

Gebruik maken van het duurzaam wijkcontract om een nieuw project op te starten

Het programma van het park ontwikkelen binnen een participatieproces

Beplantingsworkshops organiseren met de aannemer

De inrichting faseren en lessen uit de vorige fases trekken


2.1. Rekening houden met de totaalkosten van de inrichting

Alle kosten van het project in rekening brengen

2.2. Rekening houden met de ruimere totaalkosten van het project door de indirecte (externe) effecten ervan te bekijken

De aandachtspunten van uw project

Toepassingen

Bekijk hier hoe de aandachtspunten werden toegepast in de pilootprojecten

Brouwerijstraat

De circulatie van de tram behouden gedurende een deel van de werfwerkzaamheden

De ontwikkeling van economische activiteiten mogelijk maken door ruimtes te creëren die toege-eigend kunnen worden, zoals verbredingen van het voetpad

Een los- en laadzone integreren

© Marie-Françoise Plissart

Gemeenteplein van Molenbeek

Een flexibiliteit in de inrichtingen garanderen om de wekelijkse markt en andere evenementen te kunnen organiseren

Toelaten dat er eventueel terrasjes geplaatst worden

Henri Bergéstraat

De activering van de gelijkvloerse verdiepingen bevorderen

De gebruikers respecteren door de hinder tijdens de werken te minimaliseren (2.2)

Kardinaal Mercierplein

Café- en restaurantterrassen creëren

Een multimodaal knooppunt creëren en de vervoerswijzen verbinden met de horeca

Plaatsen voor kort parkeren voorzien

Leopold III-laan

Het bestaande profiel wordt benut voor het ontwerp van een efficiënte en kostenbesparende inrichting

Photo situation en 2016 © suede 36

Marconipark

Het bestaande wordt gerecupereerd voor de realisatie van een project met een beperkt budget

Eenvoudige en robuuste materialen

De beheerkosten worden verminderd door een aangepaste inrichting

Materialen en planten worden gekozen in overleg met de gemeentediensten en met het oog op een gemakkelijk onderhoud

Moutstraat

Een beroep doen op de lokale en sociale economie voor het ontwerp van de banken in het project

Een toegevoegde waarde creëren voor het schoolterrein

Park L28

De onderhouds- en beheerskosten beperken door aan te dringen op eenvoud en robuustheid van het design

De bestaande en potentiële plaatsen van economische ontwikkeling verbinden

Rogierplein

Een flexibele ruimte bieden waarin verschillende evenementen kunnen plaatsvinden

Ervoor zorgen dat de taxi’s een vlotte toegang hebben tot de hotels

De centrale ruimte van het plein activeren door in de sokkel van de luifel een horecafunctie te integreren

De ruimtes op de gelijkvloerse verdiepingen reactiveren

Sint-Remiplein

Het ontwerp van een eenvoudige inrichting met duurzame en goedkope materialen

Een snelle en veilige uitvoering van de werken

De creatie van een open plein met meer sociale controle en veiligheid.

Vlakte van Bourdon

De onderhoudskosten worden verminderd door toepassing van een extensief beheer, schaalvergroting en anticipatie op het beheer van bij het ontwerp van het project

Voetgangersbrug over de Berenkuil

Beheersing van de uitvoerings- en onderhoudskosten door de keuze van materiaal, eenvoud in de details en assemblage op de bouwplaats

Vorstlaan

De duur van de werfwerkzaamheden beperken door middel van geprefabriceerde systemen

Een betere toegankelijkheid van de lokale functies mogelijk maken

Het openbaar vervoersnet versterken en zo de toegankelijkheid van de lokale bedrijven verbeteren waardoor ze de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen

Zennepark

Een budget voorzien dat overeenstemt met de duurzaamheidseisen en toelaat duurzame en kwalitatief hoogstaande materialen te kiezen

Mogelijkheden voor economische ontwikkeling bieden aan de ingangen en aan de kruispunten van het park


3.1. De coherentie van de plek en haar grondgebied vergroten door te zorgen voor een totaalvisie

3.2. Het inrichtingsproject kaderen in de bestaande netwerken en bijdragen aan hun totstandkoming/versterking

3.3. De verbindingsmogelijkheden voor voetgangers en fietsers verbeteren, de continuïteit van hun parcours verzekeren

3.4. Zorgen voor inrichtingscoherentie met de aangrenzende publieke ruimtes

3.5. Specifieke passage- en doorgangsruimtes op een volwaardige manier integreren in het netwerk van publieke ruimtes (bruggen, passerelles, trappen, ondergrondse doorgangen, metromezzanines, …).

De aandachtspunten van uw project

Toepassingen

Bekijk hier hoe de aandachtspunten werden toegepast in de pilootprojecten

Brouwerijstraat

Het project kaderen in de voetgangers- (PAVE) en fietsnetwerken (GFR) (3.2)

De verbindingen voor fietsers en voetgangers tussen de intermodale knooppunten van het Flageyplein en de halte Mouterij versterken

Op elk kruispunt oversteekplaatsen integreren (3.3)

Dumonplein

De commerciële dynamiek van het plein wordt versterkt door stimulering van de actieve modi

De op het plein aanwezige handel wordt veiliggesteld en voort ontwikkeld

© Marie-Françoise Plissart

Gemeenteplein van Molenbeek

Een duidelijke identiteit creëren voor een emblematisch Gemeenteplein

Netwerken van actieve mobiliteit verbinden, met name de gewestelijke fietsroutes

Een haalbaarheidsstudie uitvoeren waarin alternatieven worden voorgesteld voor de parkeerplaatsen op het plein

Voetgangers- en fietsverbindingen creëren die over het plein lopen

De straten en pleintjes in de buurt mee opnemen in het project

Het plein visueel met de metro verbinden

Henri Bergéstraat

Transitverkeer ontmoedigen door middel van vertragingsvoorzieningen en richtingswijzigingen

De herinrichting integreren in een circulatieplan

Mogelijkheden bieden voor de aansluiting op de gewestelijke fietsroutes

Het Colignonplein en het Josafatpark beter verbinden dankzij actieve vervoerswijzen

Bomenrijen toevoegen om de groene ruimten te verbinden

Kardinaal Mercierplein

De actieve (inter-)gewestelijke en buurtnetwerken (GFR, PAVE) versterken

Het mogelijk maken om de circulatie aan te passen zonder de inrichting te wijzigen

De verschillende publieke ruimtes verbinden en een visuele aansluiting met het Garcetpark creëren

Leopold III-laan

Integratie van de gemeentelijke fietsroutes en ontwikkeling van het FietsGEN

Meer veiligheid voor de gebruikers ter hoogte van de oversteekplaatsen

Vervollediging van het gewestelijk netwerk van openbaar vervoer

Photo situation en 2016 © suede 36

Marconipark

Het netwerk van de wijk wordt versterkt door een kwaliteitsvolle en veilige doorgang met ludieke en groene elementen

De creatie van goede voetgangers- en fietstrajecten door het park toegankelijk te maken, met een vlotte doorgang

De grenzen van de ruimte worden uitgetekend (vormgegeven); deze moeten zorgen voor zowel veiligheid, transparantie als de toe-eigening van het park door de bewoners .

Moutstraat

Een maas toevoegen aan het speelnetwerk

Zich integreren in het verkeersvrije netwerk van het stadscentrum

Veilige verbindingen creëren tussen de voor kinderen bestemde plaatsen

De naburige openbare ruimten verbinden

Orban kruising

De mogelijkheid bieden om aan te sluiten op het groene netwerk

De parkeerbehoefte evalueren en alternatieven en compensaties binnen de uitgebreide onderzoekszone identificeren

Gemotoriseerd doorgaand verkeer op de lokale wegen beperken

De verbinding met de geplande gewestelijke fietsroutes realiseren

De verbinding tussen de dichte bebouwing en de scholen beveiligen

Van de ruimte een verbindingszone maken tussen de publieke ruimtes en de omliggende publieke gebouwen

Park L28

Het project kaderen in een totaalvisie om een bredere groene long te creëren

De aansluiting met de gewestelijke fietsroutes verzekeren

Een nieuwe groene openbare ruimte, geïntegreerd in het groene netwerk, creëren in een wijk met een tekort aan voorzieningen

De toegangstrap opnemen als integraal deel van de openbare ruimte

Rogierplein

Een ambitieus plein creëren, als herkenningspunt en toegangspoort tot het stadscentrum

Een verbinding realiseren tussen de verschillende functies en vervoerswijzen

De voetgangersverbindingen naar de naburige polen bevorderen

De visies opgenomen in het masterplan Kruidtuin integreren en anticiperen op de mogelijke toekomstige ontwikkelingen zoals de creatie van een wandelas van de Kruidtuin tot aan het kanaal

Het metrostation behandelen als integraal deel van het plein door een verticale verbinding en een natuurlijke lichtinval in de ondergrondse ruimte te voorzien

Sint-Remiplein

De creatie van een open park dat de wijk weer een eigen identiteit geeft, met een multifunctionele en open inrichting

Versterking van het speelnetwerk door een ludieke inrichting

De creatie van een open park met nieuwe en betere doorgangswegen

De integratie van de aangrenzende straat in het parkproject

Vlakte van Bourdon

Het project wordt opgenomen in de gewestelijke groene wandeling en het blauwe en groene netwerk

Door de inrichting verhoogt de connectiviteit voor voetgangers en fietsers

Voetgangersbrug over de Berenkuil

De omvorming van een stedelijke breuklijn tot een bindend element in de wijk (3.1)

De creatie van een overzichtelijk stedelijk netwerk dankzij een brug langs waar je naar de overkant kunt

Verbetering van de organisatie van de intermodale knoop door een beter voetgangerstraject in het midden van het plein

Vorstlaan

Een coherente visie behouden door een richtschema voor de tramlijn te ontwikkelen

Een landschapsstructuur creëren die perspectieven biedt in de richting van de parken en andere iconische ruimten

Het groene netwerk versterken en de ‘Groene Wandeling’ valoriseren

Nieuwe verbindingen voor de actieve vervoerswijzen en het openbaar vervoer creëren in het zuidoosten van Brussel

Het netwerk van fietspaden versterken om (inter)gewestelijke verbindingen aan te bieden

Zennepark

Het gewestelijke groene netwerk uitbreiden

Het park aansluiten op het structureel voetgangersnetwerk (PAVE) en de aan te leggen gewestelijke fietsroutes

Nieuwe doorgangen creëren in bepaalde gebouwen om het voetgangersnetwerk uit te breiden

Relaties en synergieën creëren met de aangrenzende functies, bijvoorbeeld de moestuin en de speeltuin met de school

De groene en publieke ruimtes in deze wijk met een tekort aan voorzieningen met elkaar verbinden


4.1. Het perspectief van een verruimde straatcode op een bevoorrechte wijze in acht nemen door rekening te houden met de 3 categorieën in het gebruik van de publieke ruimte: doorgang, verblijf, verbinding 1.

4.2. Bij het inrichten de volgende modale prioriteiten bestuderen: achtereenvolgens voorrang geven aan de meest kwetsbare gebruikers – PVM’s -, de actieve vervoerswijzen, het openbaar vervoer, de gemotoriseerde voertuigen bestemd voor de collectiviteit (waaronder kleine leveringsvoertuigen, taxi’s en gedeelde auto’s), de private gemotoriseerde voertuigen

4.3. Inrichtingen ontwerpen die de intermodaliteit bevorderen

4.4. De animatie van de publieke ruimte bevorderen door het activeren van de omliggende gebouwen en ruimtes

4.5. De ruimte vrijmaken, beschikbaar maken.

4.6. Op een flexibele manier ontwerpen, een breed palet van gebruik en activiteiten mogelijk maken en rekening houden met de tijdelijke aspecten van de publieke ruimte

4.7. Met de inrichting, het comfort, de gezelligheid, het gevoel van welzijn en het aangename karakter van de publieke ruimte verzekeren

De aandachtspunten van uw project

Toepassingen

Bekijk hier hoe de aandachtspunten werden toegepast in de pilootprojecten

Brouwerijstraat

Fietspaden toevoegen

Podotactiele tegels, verlaagde stoepranden, en banken installeren

De lokalisatie van de tram- en bushaltes optimaliseren

Het aantal palen verminderen door de straatverlichting te bevestigen aan de gevels

Dumonplein

Er wordt een ontmoetingsplaats gecreëerd ter stimulering van de actieve mobiliteit en ter verbetering van de toegankelijkheid voor PBM

De intermodaliteit wordt versterkt

De ruimten voor verpozing worden afgebakend en afgeschermd van het gemotoriseerd verkeer

Er wordt een omkeerbare inrichting voorzien, die het mogelijk maakt de gebruiksmogelijkheden van het plein te reorganiseren

Er wordt een open ruimte gecreëerd door het meubilair in te werken in de elementen die de ruimte afboorden.

© Marie-Françoise Plissart

Gemeenteplein van Molenbeek

De ruimte delen met zowel actieve modi als gemotoriseerd verkeer

Ontmoetingszones op het plein creëren

De afgeschafte parkeerplaatsen compenseren in de onderbenutte parkeergarage Brunfaut

Een haalbaarheidsstudie uitvoeren waarin alternatieven worden voorgesteld voor het parkeren op het plein

De snelheid en de impact van het gemotoriseerd verkeer beperken door het plein voor alle gebruikers op een eenvormige manier in te richten

De ruimte vrijmaken door het meubilair te groeperen

Verschillende activiteiten en gebruiken toelaten

Henri Bergéstraat

Het concept van het project baseren op het bevoorrechten van de voetganger door de voetpaden te verbreden

De rijsnelheid in een dense woonwijk reduceren door een zone 30 te creëren

Het volume van het gemotoriseerde verkeer verkleinen door een rijstrook af te schaffen

Roosters plaatsen op hetzelfde niveau als de kasseien, alsook podotactiele tegels om de toegang voor voetgangers gemakkelijk te maken

Een fietspad aanleggen

Kardinaal Mercierplein

De parkeerplaatsen groeperen en verplaatsen om de ruimte vrij te maken voor andere gebruiken

De impact van de auto verkleinen door de parkeerplaatsen af te schaffen en een zone 30 in te voeren

Liften installeren om de toegankelijkheid voor PVM's te garanderen

Het openbaar en het personenvervoer verbinden

De ingang van het station benadrukken met een specifiek pad in een verschillend materiaal

Een open ruimte creëren voor grote evenementen en afdaken voorzien voor kleine evenementen

Leopold III-laan

De omvorming van een stedelijke invalsweg voor uitsluitend autoverkeer tot een rustiger hoofdstedelijke boulevard en toegangspoort met ruimte voor de verschillende stedelijke vervoersmodi

De profilering van de weg spoort motorvoertuigen aan hun rijsnelheid te verlagen

Photo situation en 2016 © suede 36

Marconipark

Het park wordt open gemaakt naar de wijk toe, met een voorplein en een stadssalon aan de toegangen

De creatie van verschillende ambiances, zonder echter vooraf uitgestippelde gebruiksmogelijkheden op te leggen

Zitbanken en speelzones voor de buurtbewoners

Moutstraat

De aanwezigheid van gemotoriseerd verkeer in de schoolomgevingen verminderen door de straat tijdelijk af te sluiten

De link tussen de publieke en de private ruimte versterken door de straat verkeersvrij te maken tijdens de schooluren

Het statuut van de straat wijzigen volgens de behoeften

Gevarieerde en spontane activiteiten mogelijk maken

Het gebruik aanpassen in de tijd (schooluren)

Orban kruising

De parkeerbehoeftes evalueren en de alternatieven en compensaties binnen de uitgebreide onderzoekszone identificeren

De ruimte herverdelen door die voor het gemotoriseerde verkeer te verkleinen en die voor de voetgangers te vergroten

Doorgangszones vrijmaken, de banken groeperen in ontspanningszones

Een divers gebruik van de voetpaden mogelijk maken

Bij de inplanting van de terrassen rekening houden met de bezonning (4.7)

Park L28

Een aangename weg voor de actieve vervoerswijzen creëren tussen de twee multimodale knooppunten

Het park toegankelijk maken voor PVM's door er een systeem van hellingen in te integreren

Speel- en sportzones voor alle leeftijden creëren

Rogierplein

De bovengrondse parkeerplaatsen afschaffen om het voetpad te verbreden

De auto's op het plein verwijderen en voorrang geven aan de circulatie van voetgangers, openbaar vervoer en taxi's

De fietspaden beveiligen en afzonderen

Het switchen tussen vervoerswijzen vergemakkelijken door een vlotte overgang tussen de boven- en ondergrondse ruimten te garanderen

De gebouwen die aan het plein grenzen, opnieuw met de openbare ruimte verbinden door de hoogteverschillen te elimineren

De ruimtes op de gelijkvloerse verdiepingen reactiveren

Op de zonnigste zone een ruimte voor ontmoeting en rust creëren

Het gemotoriseerde verkeer scheiden van dat van de voetgangers door beplante zones in te richten

Sint-Remiplein

De creatie van een open en transparante ontmoetingsplaats

Verhoging van de veiligheid voor actieve weggebruikers door de afsluiting van een straat voor het verkeer en de creatie van een open park

Installaties voorzien die meer leven op het plein brengen

Afstemming van de inrichting op een gemengd publiek, met o.a. verschillende leeftijdsgroepen.

Vlakte van Bourdon

Er werd een comfortabel parcours voorzien voor fietsers en voetgangers, vlakbij knooppunten van het openbaar vervoer (trein, tram, bus)

De vegetatie werd benut als materiaal voor de ruimtelijke opbouw en verschillende zones met ieder hun eigen uitstraling werden gecreëerd met behoud van de onderlinge zichtbaarheid van de gebruikers van de publieke ruimte

Voetgangersbrug over de Berenkuil

De versterking van de doorgangsfunctie en tegelijk de vergroting van de waaier van gebruiksmogelijkheden

Conceptie van de brug als een plek om van de ene kant naar de andere te gaan en als een openbare ontmoetingsruimte en referentiepunt in de wijk

Vorstlaan

Multimodaliteit organiseren door het brede profiel van de weg te benutten

Het aantal stroken voor gemotoriseerd verkeer verminderen

Prioriteit geven aan de tram door een eigen bedding in te richten

Scheiding van het gebruik verhoogt het comfort en de veiligheid

Het mogelijk maken om op de trambedding te rijden in geval van nood (hulpdiensten)

Villo!-stations installeren in de buurt van de tramhaltes

Zennepark

Gedifferentieerde sequenties ontwikkelen, waarin gevarieerde en collectieve functies geïntegreerd worden

Een actieve mobiliteitscorridor creëren

Een loopbrug creëren die gemakkelijk toegankelijk is voor fietsers en PBM

De hinder voor de bewoners tijdens de openingsuren van het park beperken


5.1. Het groene netwerk (flora en fauna) opbouwen en versterken: nieuwe vormen van stedelijke natuur opnemen

5.2. De natuurlijke watercyclus zoveel mogelijk benaderen en de waterwegen tot uiting laten komen

5.3. De milieueffecten van de inrichting minimaliseren

5.4. Onderhoudsvriendelijke grondbedekkingen, meubels, verlichtingstoestellen en aanplantingen voorzien

5.5. Een inrichting ontwerpen die de reflectie en sensibiliteit/creativiteit van de bewoners, gebruikers en beheerders stimuleert en aanleiding geeft tot milieuverantwoordelijk gedrag

5.6. Rekening houden met het microklimaat van de plek

5.7. De continuïteit van het ecomobiel netwerk bevorderen (netwerk = lijnen en haltes), bestaande uit spoorwegen, waterwegen, sites voor openbaar vervoer (in het bijzonder de eigen sites), alsook fiets- en voetpaden)

De aandachtspunten van uw project

Toepassingen

Bekijk hier hoe de aandachtspunten werden toegepast in de pilootprojecten

Brouwerijstraat

Meerdere bomen planten tussen de parkeerzones en op de straathoeken

De waterinfiltratie optimaliseren door de bomen te groeperen

Werken met lokaal herbruikte kasseien

Dumonplein

Robuuste, duurzame en traceerbare materialen

Lichte inbouwverlichting die 's nachts uitgeschakeld kan worden.

© Marie-Françoise Plissart

Gemeenteplein van Molenbeek

Bomen in de ruimte integreren

Waterinfiltratie aan de voet van de bomen mogelijk maken

Lokale en duurzame materialen hergebruiken

De luchtkwaliteit verbeteren door de actieve modi aan te moedigen en de aanwezigheid van auto's te beperken

Henri Bergéstraat

Bomen planten langs de hele straat

Infiltratie en absorptie van het water aan de boomvoet mogelijk maken

Een onderhoudsvriendelijke grondbedekking aanbrengen

De mogelijkheid bieden om gevelbloembakken te installeren

De actieve vervoerswijzen bevorderen en zo milieuverantwoordelijke verplaatsingen stimuleren

Kardinaal Mercierplein

Zoveel mogelijk bomen behouden

Door middel van een poreuze bedekking lichte waterinfiltratie aan de boomvoeten mogelijk maken

De biodiversiteit verhogen door laat te maaien op de parkeerzone

Rekening houden met het onderhoud door een monolithische grondbedekking en eenvoudige beplantingen te voorzien

Leopold III-laan

Een voorbeeldproject op het gebied van ecomobiliteit dankzij de modal split

Photo situation en 2016 © suede 36

Marconipark

Het groene netwerk wordt voort aangevuld en het ecologisch netwerk wordt versterkt

De doorlatendheid van de bodem wordt verbeterd (groene ruimten, open voegen, houtsnippers)

Het bestaande wordt zoveel mogelijk gerespecteerd zodat het ecosysteem gevrijwaard wordt

De gevelde bomen worden hergebruikt als parkmeubilair

Moutstraat

Bomen planten

Infiltratie aan de boomvoeten mogelijk maken

Actieve mobiliteit van en naar school aanmoedigen door de straat verkeersvrij te maken en op die manier de lokale uitstoot verminderen

Orban kruising

Bepaalde bestaande bomen behouden en er nieuwe aan toevoegen

Langzame infiltratie aan de boomvoeten mogelijk maken

De verlichting op het plein richten

Lokale materialen hergebruiken

Aan de boomvoeten een gedifferentieerd beheer mogelijk maken

Gebruikmaken van duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen

Bij de inplanting van de terrassen rekening houden met de bezonning

Via de inrichting de verplaatsingen te voet aanmoedigen

Park L28

Een systeem van drainageblokken installeren

In de loop der jaren de biodiversiteit ontwikkelen

Duurzame materialen gebruiken

Een parkwachtershuis bouwen volgens het passiefprincipe

De invasieve soorten uitroeien via een aangepaste manier van maaien

Waterinfiltratie mogelijk maken door gebruik te maken van doordringbare materialen

De actieve vervoerswijzen stimuleren via een comfortabele inrichting

Rogierplein

Van zodra het mogelijk is, bomen planten in volle grond, niet in bakken

De beplantingen aanpassen aan de omgeving en het gebruik

Waterinfiltratie in de plantenbeddingen mogelijk maken

Gebruikmaken van kwaliteitsvolle en onderhoudsvriendelijke materialen

In de zone die het meest blootgesteld is aan de zon en het minst aan de wind, een ruimte voor ontmoeting en rust creëren

De intermodale verbindingen vergemakkelijken

Vlakte van Bourdon

Men is vertrokken van de ambitie de Geleytsbeek open te leggen en te voorzien van proper water

Er werd een groene publieke ruimte ontworpen, waarbij geanticipeerd werd op het onderhoud ervan door toepassing van een extensief beheer van de oevers en plantenbedden

De continuïteit van de groene wandeling werd gewaarborgd

Vorstlaan

Een groot aantal bomen behouden

Milieuverantwoordelijke verplaatsingen aanmoedigen door openbaar vervoer en actieve vervoerswijzen te stimuleren

Zennepark

Bijdragen aan de biodiversiteit van het groene netwerk door verschillende zones en milieus te creëren (droog en vochtig)

Een nieuwe schakel in het groene netwerk creëren

Het regenwater recupereren om de groene ruimten te kunnen besproeien tijdens droge periodes

Ondoorlaatbare zones beperken

Lokale en regionale plantensoorten integreren

Lokale, gecertificeerde en gerecupereerde materialen gebruiken

Rekening houden met de onderhoudsvoertuigen

Volkstuintjes en pedagogische moestuinen aanleggen


6.1. Sequenties en perspectieven in scene zetten en zo de historische tracés en het landschap valoriseren.

6.2. Materialen, uitrustingen en planten kiezen die streven naar kwaliteit, soberheid en samenhang (totaalwaarde)

6.3. De stedelijke en patrimoniale elementen en gehelen valoriseren – de opmerkelijke, symbolische volumes en eigenschappen identificeren

6.4. Een nachtelijke scenografie creëren die de ruimtelijke kwaliteiten valoriseert en diverse sferen doet ontstaan

6.5. Alle zintuiglijke vermogens aanspreken en een gevoel van welzijn bevorderen …

6.6. De kunst van de stad uitdenken, alvorens na te denken over kunst in de stad

De aandachtspunten van uw project

Toepassingen

Bekijk hier hoe de aandachtspunten werden toegepast in de pilootprojecten

Brouwerijstraat

Sobere banken in hout en metaal installeren

De patrimoniale gevels valoriseren via de straatverlichting

Geluidshinder en trillingen verminderen door gebruik te maken van gecoate tramrails

Dumonplein

Met de aanleg wordt de morfologie van het plein benadrukt

Met een licht kleurverschil in de straatstenen wordt onderscheid tussen de ruimten gecreëerd

Homogeniteit in de verticale elementen

Integratie van het meubilair in de inrichting van de ruimte zelf

© Marie-Françoise Plissart

Gemeenteplein van Molenbeek

Verschillende sferen creëren maar toch een eenvormige taal behouden

Sober en multifunctioneel stadsmeubilair plaatsen

De historische gevels in de verf zetten door een bestrating die van gevel tot gevel homogeen is

Een fontein integreren om de verkeersgeluiden te dempen

Een kunstwerk voorzien dat subtiel op het plein geïntegreerd wordt

Henri Bergéstraat

De ruimte op een gestructureerde en eenvoudige manier inrichten

Een beperkt palet van materialen hanteren

De patrimoniale gevels goed doen uitkomen door middel van de verlichting en de soberheid van inrichting

Kardinaal Mercierplein

Perspectieven en elementen van herkenning, zoals de afdaken, creëren

Een coherent, sober en kwaliteitsvol geheel ontwerpen met een eigen identiteit

Het patrimonium valoriseren door het plein vrij te maken en de inrichting ervan te vereenvoudigen

Straatverlichting installeren die gericht is op de opmerkelijke gebouwen

Leopold III-laan

Een functionele inrichting combineren met respect voor het stedelijk landschap

Photo situation en 2016 © suede 36

Marconipark

Doorheen het park worden verschillende zones voorzien

De creatie van uitzichten op het architectonisch erfgoed

De creatie van ludiek, vrij in te vullen parkmeubilair op maat dat een herkenningspunt vormt

Meer licht in het park, zowel overdag als 's nachts, en een grotere visuele openheid .

De blinde muren krijgen een upgrading met muurschilderingen die verwijzen naar de buurt

Moutstraat

Zorgen voor een uniforme inrichting van gevel tot gevel

Sobere, multifunctionele, ludieke en robuuste banken creëren

Orban kruising

Groene perspectieven vanuit de aangrenzende straten creëren

Kwaliteitsvolle en sobere banken, betonnen kubussen en fietsenrekken op maat ontwerpen

De gevels valoriseren door de ruimte homogeen te maken

Park L28

De uitzichten behouden

Eenvoudige en functionele materialen gebruiken

Verschillende sferen geven aan de ruimten en daarbij toch een eenheid behouden

Een infrastructuurrestant omvormen tot een nieuwe publieke ruimte

In de speelruimtes verwijzen naar de oorspronkelijke spoorwegaanwending

Een visuele link behouden met de spoorweg

Rogierplein

Het plein een nieuwe identiteit geven door er een sterk herkenningspunt te creëren

Stadsmeubilair ontwerpen dat coherent is met de grondbedekking

Een beperkt palet van kleuren en materialen hanteren

Sint-Remiplein

Creatie van een stadstapijt dat een sterke identiteit geeft aan de ruimte

Toepassing van tegelijk gewone en uitzonderlijke materialen

Afstemming van de verlichting en het licht op het plein

Aanbieding van een ruimte voor expressie op de mandelige muren

Vlakte van Bourdon

De vegetatie werd benut als bouwsteen voor de groene publieke ruimte

Voetgangersbrug over de Berenkuil

De brug is tegelijk bedoeld als stadsmeubilair, kunstwerk en openbare ruimte.

Verbetering van de stadsscenografie met een inrichting die het historisch tracé in de kijker zet

De vormgeving van de brug komt tegemoet aan de eisen op het vlak van structuur, techniek en veiligheid.

Vorstlaan

Het verkeer op een duidelijke en functionele manier scheiden

Het bosrijke karakter van de plek versterken door een groene trambedding te voorzien

De perspectieven op de boulevard behouden door de bomen uit te lijnen, en de openingen in de richting van de aangrenzende parken en andere iconische ruimten valoriseren

Zorgen voor een samenhang van het meubilair op de boulevard en in de omliggende ruimtes

Zennepark

Een lineaire en eenvormige loopbrug aanleggen die zorgt voor een continuïteit op het parcours en verandert naargelang het gebruik

De sfeer van de aanpalende industriële gebouwen behouden

Blinde muren opwaarderen, bijvoorbeeld door artistieke interventies