Close

Strategische planning

In de strategische planningsdocumenten worden de politieke ambities en inrichtingsmaatregelen gedefinieerd in het licht van de grote stedelijke uitdagingen van vandaag. Bepaalde documenten zijn transversaal, anderen sectorieel. Deze documenten vormen oriënteringsmiddelen en engagementen van de overheid.

De voornaamste strategische documenten waarmee rekening moet worden gehouden binnen publieke ruimteprojecten, zijn:

-Op gewestelijk niveau:

 • GPDO: Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (momenteel in ontwerp) heeft als doel het Gewest te voorzien van een stadsontwerp dat een antwoord biedt op de nieuwe gewestelijke uitdagingen; in afwachting van de goedkeuring van het GPDO heeft het GOP van 2001 verordenende waarde.
 • Groenblauw netwerk, Leefmilieu Brussel: Aanbevelingen voor elk type van groene en blauwe ruimte met als doel lacunes aan groene ruimtes op te vullen in behoeftige zones, de groene ruimtes met elkaar te verbinden, de biodiversiteit van fauna en flora te vrijwaren en te ontwikkelen
 • Iris 2-plan, Brussel Mobiliteit: Het strategische plan voor de mobiliteit binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Strategisch Voetgangersplan, Brussel Mobiliteit – 2012: De focus ligt op het bevorderen van het stappen voor dagelijkse verplaatsingen, van daaruit vloeien concrete hefbomen voort op het vlak van verkeer en mobiliteit, ruimtelijke ordening en stedenbouw, normen en organisatie, imago en promotie
 • Fietsplan, Brussel Mobiliteit – 2010-2015: Reflecties en voorstellen van maatregelen die het fietsen in de stad aanmoedigen in het kader van een duurzame visie op de stad.
 • Goederenvervoerplan, Brussel Mobiliteit – 2013: Gericht op het optimaliseren van de goederenstromen
 • Gewestelijk Verkeersveiligheidsplan
 • Het openbaar vervoersnet van de MIVB
 • Vademecum “Bovengrondse haltes”, MIVB
 • Voetgangersvademecum “: Cahier Go 10, Timenco iov Brussel Mobiliteit – 2014: Vademecum voor een voetgangersvriendelijke stad
 • Studie voor een herinrichting van de speel- en sportterreinen, Leefmilieu Brussel – 2009: Inventaris van sport -en spelterreinen in het BHG en analyse van vraag en aanbod
 • Multimodale wegenspecialisatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Timenco iov Brussel Mobiliteit: Momenteel in opmaak
 • Regenplan, Leefmilieu Brussel – 2008-2011: Plan ter preventie van overstromingen
 • Natuurplan, Leefmilieu Brussel – 2016-2020
 • Lichtplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel Mobiliteit: Document dat informatie en aanbevelingen bundelt met betrekking tot de technische, conceptuele en reglementaire uitdagingen voor de stadsverlichting in Brussel
 • Het Gidsplan voor stadsontwikkeling

-Op gemeentelijk niveau:

-Op lokaal niveau:

 • Richtschema’s: Methode voor het creëren van een partnerschap voor projecten van grote omvang, bijvoorbeeld in het kader van de GGB’s (gebieden van gewestelijk belang in het GBP)
 • Richtplannen van aanleg: Bijvoorbeeld voor sites van groot gewestelijk belang zoals de site “Deltadriehoek”
 • Richtplannen: Bijvoorbeeld het Kanaalplan
 • “Beeldkwaliteitsplannen” of plannen voor landschapskwaliteit: definiëren de inrichtingsprincipes die voor bepaalde specifieke territoria een bepaald niveau van landschapscoherentie garanderen; er wordt momenteel een eerste Beeldkwaliteitsplan uitgewerkt voor de Kanaalzone

 

Bronnen

Middelen

Meer weten