Close

Context

De Gids van de Brusselse publieke ruimtes heeft als doel om kwalitatieve ambities te definiëren voor de Brusselse publieke ruimtes als geheel en om bij te dragen aan een gemeenschappelijke cultuur voor de inrichthting ervan. Deze doelstelling kan enkel worden bereikt als wordt erkend dat elke publieke ruimte specifiek is en kadert in haar context. Met deze eigenheid dient rekening te worden gehouden – ze moet de voedingsbodem vormen van een juist en aangepast concept voor elke publieke ruimte.

Samen vormen deze bijzondere kenmerken doorheen de tijd types van ruimtes met specifieke mogelijkheden. Deze mogelijkheden worden in deze Gids benaderd door ze te situeren in hun historische, geografische en netwerk context.

  • De algemene types en hun specifieke subtypes worden gedefinieerd op basis van hun geschiedenis en evolueren continu. De typologie is gebaseerd op de morfologische en functionele kenmerken van de ruimtes.
  • Om deze typologieën te ontwikkelen, is het dus belangrijk rekening te houden met de specifieke contextuele kenmerken van het Brusselse grondgebied: de morfogenese of geschiedenis van het Brusselse grondgebied. Die toont de redenen van ontstaan en de evolutie van de stedelijke weefsels en vormen; de fysieke structuur van het Brusselse grondgebied; de hiërarchie en de specialisatie 1 van de wegen.
  • Naast deze contextualiserende elementen worden de beleidsvisies voor de publieke ruimtes uitgedrukt in de Brusselse normatieve en strategische planningsdocumenten.

De specialisatie van de wegen gehanteerd in deze Gids, steunt op de studie “Multimodale wegenspecialisatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, uitgevoerd door Timenco (Dirk Dufour, Marjolein de Jong) voor Leefmilieu Brussel in 2015-2016. Deze studie vormt een nieuwe reflectiebasis voor het verbeteren van de prestaties en complementariteit van de vervoerswijzen door ze zo goed mogelijk te integreren in de publieke ruimte. Ze bestaat uit een cartografie die de netten van de verschillende vervoerswijzen overkoepelt, waarbij elk net is onderverdeeld in drie niveaus. De principes van multimodale specialisatie van de wegen zijn opgenomen in het nieuwe GPDO-ontwerp en zullen worden overgenomen in het volgende gewestelijk mobiliteitsplan. Momenteel echter is alleen de weghiërarchie zoals gedefinieerd in het GBP, officieel en reglementair.
De specialisatie definieert enerzijds het verbindingsmogelijkheden van de weg in het netwerk, en anderzijds de inrichtingen en keuzes inzake modale spreiding van de stromen.

Bronnen

Meer weten

  • Bruxelles, Billen, Claire; Duvosquel, Jean-Marie, Fonds Mercator (2000)
  • Brussel [over] 20 jaar, Dejemeppe, Pierre; Mouchart, Céline; Piersotte, Caroline; Raynaud, Frédéric; Van De Putte, Dirk, Agence de Développement Territorial (ADT-ATO) (2009)
  • Brussel 2040 - Drie visies voor een metropool, Dejemeppe, P.; Périlleux B., Région de Bruxelles-Capitale, Cabinet du Ministre Président (2012)
  • Bruxelles: Chronique d’une capitale en chantier – Volume 1 et 2, Demey, Thierry, CFC-Editions (1990)
  • Gedeelde ruimten, betwiste ruimten - Brussel, een hoofdstad en haar inwoners, Dessouroux, Christian, Université libre de Bruxelles (CIRHIBRU) & Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, (2008)
  • Metropolitan Landscapes - Open ruimte als basis voor stedelijke ontwikkeling, Loeckx, André; Corijn, Eric; Persyn, Freek; Avissar, Ido; Smets, Bas; Mabilde, Julie; Vanempten, Elke, Vlaamse Overheid; be.brussels (2016)