Close

1.3 Een aanpak bepalen en de juiste middelen kiezen om doeltreffend projectmanagement te hanteren en een kwaliteitsvolle inrichting te verzekeren.

 • Een geschikte procedure kiezen
  - De procedure aanpassen aan de complexiteit van het project, de tijdsdruk en de bijzondere kenmerken van het programma of de plaats
  - Een openbare aanbesteding organiseren met het oog op de aanduiding van een multidisciplinair team wanneer het project uitdagingen inhoudt waarvan de bouwheer denkt dat hij ze niet in zijn eentje kan aangaan
  - De procedure bepalen in overleg met de andere diensten, zoals de BMa
 • Een relevante perimeter(s) definiëren
  - Afhankelijk van de geïdentificeerde uitdagingen (schaal, gebruik, netwerk) op relevante wijze een onderzoeksperimeter bepalen (meestal ruimer dan de interventiezone)
  - Op relevante en nauwkeurige wijze een interventieperimeter bepalen
 • Voorafgaand aan het project, de drijfveer voor het project en de hieraan verbonden uitdagingen formuleren
  - De inrichting van de publieke ruimte opstarten vertrekkend van een of meer vooraf gedefinieerde en geobjectiveerde problematieken
  - Een ruime contextuele stand van zaken of zelfs voorbereidende studies uitwerken
  - De reglementaire en strategische middelen op lokaal en gewestelijk vlak contextualiseren
  - Op basis van al deze informatie, een heldere aanvraag formuleren
 • De richting van het project bepalen
  - De ambities in termen van sfeer, identiteit, functionaliteit, gezelligheid, delen van de ruimte en samenleven definiëren
  - Een voldoende duidelijk programma definiëren dat de toekomstige ontwerpers in staat stelt een kwaliteitsvol ruimtelijk antwoord te geven
  - Het inrichtingsprogramma zo definiëren dat het beantwoordt aan de huidige behoeften, en daarbij de mogelijkheid laat voor wenselijke toekomstige ontwikkelingen (resilience // backcasting )
 • Het beslissingsproces duidelijk definiëren
  - De ambities op een voldoende duidelijke manier definiëren en rangschikken volgens prioriteit om de inrichtingskeuzes te sturen
  - De precieze beslissingsmomenten bepalen en respecteren
  - De beslissingen op een geldige wijze vastleggen en meedelen aan de betrokkenen
  - Inrichtingsoplossingen formuleren op basis van scenario's die een gedetailleerde vergelijkende analyse mogelijk maken en zo de beslissing kunnen ondersteunen
 • Een communicatie -en informatiemiddel implementeren om de monitoring van het proces te verzekeren
 • Een verantwoorde en redelijke planning opstellen
  - Een gecoördineerde planning opstellen, waarbij de fasen van het proces (de overleg- en beslissingsmomenten, subsidiëringstermijnen, …) realistisch zijn en regelmatisch worden geupdated
 • Strikte budgettaire monitoring verzekeren en updaten
 • Een testfase voor de inrichting van de publieke ruimte organiseren
  - Op relevante wijze een observatiemethode definiëren
  - Er informatie uit halen en die gebruiken als basis voor aanpassingen aan het project
 • Het beheer van de publieke ruimte vanaf het begin van het ontwerp integreren
  - Het beheer op een realistische wijze plannen ten aanzien van de beschikbare menselijke en financiële middelen
  - Een beheersplan opstellen
 • Een helder bestek en duidelijke plannen opstellen
  - De ambities definiëren om de keuzes en hun uitvoeringsmodaliteiten te sturen
  - Het verwachte niveau van detail preciseren
 • In de verschillende fasen zorgen voor monitoring op het vlak van ontwerp, realisatie en beheer
  - Het project aanpassen; eerst in de fase van realisatie, daarna in die van het beheer
  • In functie van een kwalitatieve evaluatie en de juistheid van de inrichting
  • In samenhang met de doelstellingen van het project en de beoordelingscriteria
  • In overleg met de betrokken actoren
  • De netheid en het onderhoud van de plek garanderen, de degradatie mijden, gedegradeer meubilair vervangen
  - De veiligheid tijdens de werffase garanderen

Toepassingen

Rue Henri Bergé

 • S’inscrire dans un contrat de quartier et profiter d’un processus participatif complet
 • Installer un local de permanence dans le quartier
 • Atteindre toute la population
 • Communiquer régulièrement via un journal de quartier

Meer weten

Bronnen

Normatief kader

Middelen

Meer weten

 • A World of Strangers. Order and Action in Urban Public Space, Lynn Lofland, Basic Books (1973)
 • Het ontwerp van de openbare ruimte, Meyer, Han, SUN (2006)
 • La commande publique architecturale: aspects théoriques et pratiques, Philippe Flamme, Larcier (2002)
 • Les espaces publics urbains. Recommandations pour une démarche de projet, Cabanieu, Jacques, MIQCP (2001)
 • Reflectie/Reflexion 2007-2010, ]pyblik[, ]pyblik[ (2010)
 • Sociologie des villes, Yankel, Fijalkow, La Découverte (2004)
 • The City as a Bazaar in Open City: Designing Coexistence, Reijndorp, Arnold, SUN (2009)
 • The morality of Urban Public Life, Lofland, Lynn, Places Journal (1989)
 • Ville, ordre et violence: formes spatiales et transaction sociale, Rémy, Jean; Voyé, Liliane, Presses Universitaires de France (1981)