Close

Doelstellingen

De Gids is een leidraad en referentiemiddel zonder reglementaire waarde. Hierin worden coherente acties gebundeld om zo een toekomstvisie op de Brusselse publieke ruimtes te presenteren.

Er bestaan een groot aantal technische documenten en sectorreferenten. Vanuit deze vaststelling bleek het essentieel om een transversaal document op te stellen dat een algemene toekomstvisie op de publieke ruimte in het BHG biedt. De verschillende actoren en beslissende instanties hebben immers nood aan een werkinstrument waarin richtlijnen voor publieke ruimtes worden gedefinieerd en dit voor het volledige grondgebied van het Gewest. Deze Gids legt de link tussen de Verklaring1, waarin de Gewestelijke politiek aan de hand van 6 thema’s de visie op een kwalitatieve publieke ruimte formuleert, en de bestaande regelgeving en gespecialiseerde Vademecums. De Gids wil de samenhang van de inrichtingen op het Brusselse grondgebied en de verankering in hun specifieke context verzekeren en is dus bedoeld als een operationeel werkinstrument om een geheel van waarden en doelstellingen te concretiseren.

De hoofddoelstellingen kunnen worden samengevat in de volgende acties:

  • Het identificeren van de specifieke kenmerken van het Brusselse grondgebied om een contextuele aanpak te kunnen hanteren;
  • Het voorstellen van ambities en acties voor vernieuwende en duurzame Brusselse publieke ruimtes;
  • Het illustreren van deze ambities en acties aan de hand van voorbeeldprojecten;
  • Het aanreiken van een didactisch instrument dat referenties en goede voorbeelden bevat;
  • Te verwijzen naar de bestaande technische documenten om de overeenstemming en transversaliteit te verzekeren.

Daarnaast is de Gids ook gericht op het concretiseren van de strategische doelstellingen vastgelegd in de verschillende plannen en documenten betreffende de netwerken, bestemmingen, mobiliteit, duurzame stad, … De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) wordt hierbij beschouwd als de reglementaire hoofdreferentie. Hierin worden de minimumeisen voorgeschreven, terwijl in deze Gids optimale oplossingen worden nagestreefd. In overeenstemming met de bestaande teksten en regelgeving, draagt de Gids van de Brusselse Publieke Ruimte dus bij aan de totstandkoming van een geharmoniseerde taal die de algemene leesbaarheid bevordert.

Verklaring voor een kwalitatieve publieke ruimte in Brussel, http://www.pyblik.brussels/nl/verklaring