Close

Weghiërarchisering en wegenspecialisatie

Een publieke ruimte dient zowel te beantwoorden aan de behoeftes op het vlak van verplaatsing als op het vlak van verblijf. Zoals in de meeste Europese steden en daarbuiten, komt het er vandaag op aan om de impact van de auto in de publieke ruimte te verminderen en de actieve vervoerswijzen te ontwikkelen. De uitdaging bestaat er hier in om een toegankelijkheid van de verschillende stadsfuncties te garanderen en daarbij de kwaliteit van de publieke ruimte te verzekeren. Het principe van de wegenspecialisatie, die in deze Gids gehanteerd wordt, geeft informatie over de modale prioriteiten die aan elke publieke ruimte zijn of moeten worden gegeven.

Deze specialisatie is een ontwikkelingsstrategie voor de multimodaliteit van het Brusselse wegennet 1, de wegen worden onderverdeeld  voor de 5 vervoersmodaliteiten: voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, auto’s, vrachtwagens. Voor elke publieke ruimte worden er binnen de verschillende netwerken drie niveaus  toegepast: niveau PLUS, niveau COMFORT en niveau WIJK. De niveaus PLUS en COMFORT worden als structurerend beschouwd. Er wordt veel aandacht besteed aan de integratie van de verschillende vervoerswijzen, en waar mogelijk de weg te delen. Intermodaliteit is eveneens een fundamenteel aandachtspunt.

De specialisatie van de wegen die in deze Gids gehanteerd wordt, baseert zich op de studie Multimodale wegenspecialisatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, uitgevoerd door Timenco (Dirk Dufour, Marjolein de Jong) voor Mobiel Brussel in 2015-2016. Deze studie vormt een nieuwe reflectiebasis voor het verbeteren van de prestaties en complementariteit van de vervoerswijzen door ze zo goed mogelijk te integreren in de publieke ruimte. Ze bestaat uit een cartografie die de netwerken van de verschillende vervoerswijzen over elkaar legt en waarbij elk netwerk is onderverdeeld in drie niveaus. De principes van multimodale specialisatie van de wegen zijn opgenomen in het nieuwe GPDO-ontwerp en zullen worden overgenomen in het volgende gewestelijk mobiliteitsplan. Momenteel is enkel de weghiërarchie zoals gedefinieerd in het GBP, officieel en reglementair.
De specialisatie definieert enerzijds het verbindingsmogelijkheden van de weg in het netwerk en anderzijds de inrichtingen en keuzes inzake modale spreiding van de fluxen.

Bronnen

Normatief kader

Middelen

Meer weten